សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

វីដេអូ

ជីអេស - ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបារពន្លឺដែលអាចបត់បែនបាន

ហ្គីអេស - ឧបករណ៍ពន្លូតបន្ទះដែលអាចបត់បែនបាន

GUS- ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម SMT ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ម៉ាស៊ីនម៉ាសបិទមុខ GUS-N95

ឧបករណ៍ផ្ទុកតាមតំរូវការ GUS

ម៉ាស៊ីនកាត់បារអេសអាយអេស

ខ្សែបណ្តាញដំឡើងស្វ័យប្រវត្តិអំពូល GUS

ការបោះពុម្ពស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ GUS-ថោក